ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשעז

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

שמח אני לצרף בזה המחאה ע"ס תצ"א* דולר (שהוא שוה לערך של ת"ק דולר דקנדה) לבנין המקוה שלהם ושכלולה - שכלולה כוונתי לצאת גם דיעות המהדרין - והבטחתי שיוחרת שם האשה הנפטרת ע"ה ואולי גם שמות יו"ח, וכשיודעו הפרטים בזה, יודיעו מהמזכירות לכת"ר שי'.

ויה"ר מהשי"ת אשר חפץ ה' בידם יצליח להמשיך טהרה בעולם שנה נפש ותהי' זה הקדמה והכנה קרובה לגאולת כלל ישראל גאולה השלימה והאמיתית, וכמרומז בתוי"ט סוף מס' יומא. וה"ה דברי הרמב"ם (בסוף הל' מקואות רמז הטבילה ובהתכלית דביאת המשיח בסוף הל' מלכים).

בכבוד ובפ"ש חבריו הרה"ג העוסקים בצ"צ וכו' ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

א'תשעז

מוה"ר ניסן: טלושקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'רלו, ובהנסמן בהערות שם.