ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשפט

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

... ת"ח על הבשו"ט שהתחיל בבחינת התלמידים של ישיבת לוד, ובטח יוכל לגמור הבחינה בתחלת חדש אלול. והנני להציע בזה, שאולי אפשר שהוא או מי שהוא שימצא מתאים לזה יבחון ג"כ את תלמידי ישיבת תורת אמת, הן הבחורים והן האברכים. ואם דעתו שצריך אני לכתוב מכאן עד"ז, יודיעני ביחד עם מהות האיש המוצע לבחינה - באופן שלא יפחיתו עי"ז את מהותם של הרמי"ם בתורת אמת)...

בברכה - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

א'תשפט

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תקלה, ובהנסמן בהערות שם.

בבחינת: ראה גם לקמן אגרת א'תתסד.