ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תשצה

ב"ה, כ"ז מנ"א, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... על של עתה באתי, אשר מצטער אני מה שנגרע מהתעסקותו בעניני... ותקותי חזקה שאין זה אלא ענין עובר ויעבור בקרוב ממש. ות"ח אם יודיעני בפירוש אשר אין כאן לא פירוד הלבבות ולא סכסוכים וחיכוכים וכו' וכו'. און דער רבי'נס וואגען איז גענוג גרויס און ס'איז דא אין אים פלאץ פאר אלע חסידים ומקושרים אויף אויסניצן זיי במילוי שליחותם בעלמא דין אין דעם רבי'נס ד' אמות (וכידוע פסק רז"ל שכל העיר - גדול הוי' בעיר אלקינו - כד' אמות).

המאחל לו כל טוב בגשמיות וברוחניות ומחכה למכתבו מבשר טוב בכל הנ"ל.