ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתא

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סימון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מנ"א, הנה ת"ל אשר הוטב מצב בריאותו, ובטח יודיע בשו"ט להבא אשר הולך הלוך וטוב עד שיחזור לאיתנו ויוכל להמשיך בעבודתו בקדש, הן בעניני תמיכת הישיבה וכנאמר בזהר (ח"ג נג, ב) עץ חיים היא וכו' ותומכי' מאושר, אל תקרי מאושר אלא מראשו (נתבאר במאמר ד"ה עץ חיים דשנת תרצ"ט), וכן בענינים דקירוב לבן של ישראל לאבינו שבשמים ע"י שממשיכים אותם לתורה עבודה וגמ"ח, ומובן אשר המתעסק בזה בא על שכרו ולהמצטרך לו ולב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות.

ת"ח על טרחתו עד עתה בענין עגונא דאתתא מרת... ובטח ממשיך בזה באופן האפשרי, וכן מזרז את אלו הנמצאים על אתר. ות"ח על הבשו"ט שיבשר בזה, וכן מפגישתו עם האנשים במדינת הולנד שבטח ישלח - כהבטחתו במכתבו.

נשלח בפ"ע קטע מהר"ד דש"ק מברכים חדש אלול שבטח יפרסמו באופן המתאים.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

א'תתא

מוה"ר סימון: יעקבסון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה אשכד, ובהנסמן בהערות שם.