ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתב

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ' וכ"א מנ"א ורשימת הנפנה ומשותף מח' תמוז, וכן נתקבל הודעת המשרד שקבלו ממנו, ובל"נ כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הרשימה.

מצטער אני על שנמשך הענין של רשיון שלו זה זמן רב ביותר, ולפלא שאין מזרזין זא"ז כדבעי למהוי מתאים לדרישת הענין ובפרט שגם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרבא"ג שי' נמצא עתה במחנם, וידועים לו הדרכים בזה, ואין צועקין על העבר, ולא באתי אלא להעירו בנוגע להבא, ויה"ר שתהי' כל העכבה לטובה ועת לכל חפץ, ובכ"א תהי' הצלחה בגו"ר הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים.

נשלח בפ"ע העתק קטע הר"ד ממה שנדבר בהתועדות רש"ק מברכים אלול, ובודאי יזכה בזה את הרבים.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

א'תתב

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תיח, ובהנסמן בהערות שם.

הנפנה: המעמד.

הרשיון: להגירתו למרוקו. ראה לעיל ח"ד אגרת תתקב. א'קס. ח"ה א'תיח. מוהרבא"ג שי': מוה"ר בנימין אליהו גורודצקי.

*) לדוגמא - החשבונות על יסוד א) כמות המלח באקיונוס. ב) ערך הרדיום (או אורניום) ועופרת במקום המצאם יחד. ג) הנראה בנרתק השמש ופעולותיו, - סותרות זא"ז בתכלית. ואכ"מ.