ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתטו

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר זלמן טובי' שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ממוצש"ק מטו"מ - שהתאחר קצת בהלוכו - ות"ח על מה שכותב ע"ד סדר הרשום והתוצאות במקום שהתעסק הוא וצ"ל חזק בבטחון בהשי"ת אשר יסתדרו הענינים לפי הכחות שיש בידינו ואז יבטלו מעצמם ההעלמות וההסתרים ואחכה לבשו"ט ממנו.

כן נהניתי במאד על שאינו מסתפק בהעבודה המוטלת עליו ע"פ משרתו אלא עוד מוסיף בזה בהידור (שזה סימן על עבודת עבד נאמן וכמבואר בהמשך דר"ה תרס"ו) וכוונתי בזה למה שכותב ע"ד השפעתו ופעולתו על בחורי הישיבה הנמצאים בכפר סבא ובטח יוסיף אומץ בזה ובפרט בחדש אלול הוא חדש הרחמים שאז העבודה היא אני לדודי - אתעדל"ת - ואח"כ דודי לי - אתעדל"ע...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ושזה ימשיך ברכה והצלחה בעניניו הפרטים וכוח"ט לו ולז' שיחיו.

א'תתטו

מוה"ר זלמן טובי' שי': אבלסקי אגרות נוספת אליו - לעיל ח"ה א'תקכד. סדר הרשום: ראה לעיל אגרת א'תרצו.