ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתטז

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר ביום ד' אלול הבע"ל יתמלאו לו ט"ז שנה, הנני בזה לברכו שיהי' ירא שמים חסיד ולמדן ומוריו והוריו ישבעו ממנו רוב נחת חסידישן נחת.

ולמותר להאריך בפירוש מרז"ל יגעתי ומצאתי תאמין לא יגעתי כו' אשר עיקר הכוונה בזה הוא כפשוטו ממש, פשוט הארעווען, ניט ח"ו לקלקל ולגרוע את הבריאות, ורק לייגע ולעבד עצמו שיהי' התמדה ושקידה בתלמוד גדול ומעשה גדול והשי"ת יצליחו.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים וכוח"ט.