ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתכו

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנוה"נ והרה"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו, אם אפשר לתקן שיתחיל העובר לפני התיבה באמירת וידבר גו' למנחה בכל יום, ובעש"ק באמירת הודו ופתח אלי', כדי שכל המתפללים יאמרו זה, הנה בטח נכון הדבר כדי להזהר משכחה וכו' וחדש כגון זה מחויב מן התורה.

בברכה לבריאות הנכונה והצלחה בענינים הכללים והפרטיים ובכוח"ט לו ולכב"ב יחיו.

א'תתכו

מוה"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספותא ליו- לעילח"ד א'כו, ובהנסמן בהערות שם.