ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתסו

ב"ה, שלהי אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין נ.י.

הרה,ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהור"ר שמואל שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה הבע"ל ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכותי, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר, הצלחה בתלמידים להעלותם במסילה העולה בית א-ל, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו, לאורך ימים ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים.

בברכת טוב בגו"ר

מ. שניאורסאהן

א'תתסו

מוהר"ר שמואל: לויטין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א' רכב.