ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ז

א'תתסח

ב"ה, י"ג תשרי, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ צמ"ס

עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו ממחרת יום הכיפורים תשי"ג. ואף שאין הזמן גרמא כלל לאריכות, בכ"ז באתי בהערה, במה שהעיר מענין הברכות, שהברכות המפרטות יותר חשובות יותר. אבל לפי ענ"ד אינו שייך לנידון דידן, והוא מובן על פי החילוק שבין ברכת הנהנין וההודאה, שאם אינו מודה אלא על המעלה הכללית המשותפת שיש לכמה ענינים ולא גם על המעלה המיוחדת שבדבר זה בפרט, הרי אינו מכיר בטובתו של הקב"ה כדבעי. ולכן ברכה המפורטת יותר חשובה יותר, כי בזה מראה לדעת שמכיר הוא בהסגולה המיוחדת שבמין זה מהסוג הכללי. מה שאין כן בענין ברכת תפלה, ברכה מלשון המשכה, כמו ברכת השנה וכו', הרי אם ממשיכים את הכלל כולו, הכולל בתוכו כל הפרטים, יש בכלל מאתים מנה.

החילוק דברכת הנהנין לברכות התפילה וכו' על פי חסידות מבואר בביאורי הזוהר חלק ה' ר"פ עקב.

בברכת חג שמח.

א'תתסח

מוהר"ר יצחק: הוטנר. אגרות נוספות אליו - לקמן א'תתקיט. ב'נד. ב'עז. מענין הברכות: שבאגרת שלפנ"ז.

בביאורי הזהר: לאדהאמ"צ קכ, ד. הכוונה בציון זה ראה לקמן שם.

חלק ה:?