ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתסט

ב"ה, א' דחוהמ"ס, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

כינוס הארצי הראשון של נשי ובנות חב"ד

באה"ק ת"ו

ספריא - כפר חב"ד

ברכה ושלום!

במענה על כרטיס ההזמנה לכינוסן שיתקיים אי"ה מחר ביום ג', שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א מברק ברכה וזל"ק:

"בכינוסן בימי מועד והקהל ליראה את השם

בטח תעוררנה לפעולות ממשיות להמשיך

צלא דמהימנותא בפנימיות בכל ארבעת

הסוגים שבישראל כדרישת תורת החסידות

ופקודות נשיאינו זי"ע. בברכת הצלחה וחג

שמח".

בטח נתקבל בעתו ונקרא בהסבר המתאים, ובלי ספק אשר יודיעו בפרטיות מתוצאות הכינוס, בחירת ההנהלה וכו' וכו'.

בברכת החג מזכיר

א'תתסט

נשי ובנות חב"ד באה"ק:ראה לעיל ח"ו אגרת א'תשמ, ובהנסמן בהארות שם. לקמן אגרות א'תתעו-ז. א'תתצב-ג. א'תתצח. א'תתקי-יא. א'תתקיג-ד. א'תתקמח. א'תתקנז.

א'תתקסט. ב'לז. ב'עה. ב'קנו-ז-. ב'קצט. ב'ר.