ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתעב

ב"ה, כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו עם הפ"נ, אשר בעת רצון נקרא על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים בהפ"נ, לכאו"א להמצטרך לו.

ת"ח ביחוד בעד הקונטרס מאמרים לכבוד ר"ה ויוהכ"פ. ויה"ר מהשי"ת, אשר יוסיף כח וחיל להחזקת היהדות ולהפצת רעיונותי' בכלל וזכרונות מימי קדם מההווי החסידות והנהגת החסידים בפרט, אשר אם בכל זמן היתה בזה נחיצות גדולה, עאכו"כ בימינו אלה שמרכזי החסידות בפולין וגליצי' וכו' אינם, הי"ד.

מוסג"פ קונטרס המאמרים שהו"ל בקשר עם ר"ה וכו' העבר, אשר בטח יענינו את כת"ר שי'...

בברכה

הערה, בדפדפי בקונ' בחפזי: א) ר"ת תשובה מסר אדה"ז בשם הרה"צ רמ"ז מאניפאלי והש' הוא שויתי הוי' לנגדי תמיד, ה - הצנע לכת עם אלקיך. ראה הביאור ע"ז בקונטרס תורת החסידות בסופו. ב) מרז"ל עתיד מלכא כו' הוא: מלכא משיחא עתיד לאתבא צדיקיא בתיובתא. ראה לקו"ת דברים (צב, ב). שם שה"ש (נ, ב). - במ"א מובא דמרז"ל זה הוא בזהר - ולע"ע, לא מצאתי מקומו. ג) ר"ת דתיבת אלול בציון המקור והרמז שבכאו"א ראה הקדמה לקונ' צד אבל ידוע שאין משיבין על הדרוש.

א'תתעב

מוה"ר יהושע: שפעטמאן, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'. לקמן ב'קמ. ב'רטז.

ר"ת תשובה:ראה היום יום לג' תשרי.

בזהר:ראה מ"מ ללקו"ת שם (קה"ת תשד"מ ואילך).

הקדמה לקונ' צד: סה"מ תשי"א ע' 318. לעיל ח"ד אגרת א'קצא.