ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתעג

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחגיגת הבר מצוה שלך בשבת בראשית הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ותצליח בלימודך ובקיום המצות.

ידוע מאמר רבינו הזקן ונמצא ג"כ בשל"ה, אשר הפרשה שקוראים בתורה שייכת להזמן בו קוראים אותה, ובשבת זו הבע"ל קוראים הסדרה בראשית המתחיל בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, והארץ היתה גו' וחשך גו' ויאמר אלקים יהי אור.

וזוהי הוראה כללית לכל בני ישראל בכלל, ובפרט לבר מצוה המתחיל את חייו בתור מחוייב בתורה ומצות כולם, אשר בגשתו להעבודה דתורה ומצות בהעולם, הנה עליו שיהי' תמיד לנגד עיניו הידיעה הברורה:

א) אשר האלקים ברא את השמים ואת הארץ, ומובן מזה אשר הוא הוא ית' הבעל בית היחידי בעולם ומלואו כולו.

ב) אשר חלק האדם בעולם הוא עדיין חשך, ועליו לתקנו ולהאירו.

ג) אשר התחלת עבודתו בזה הוא, לגלות בעולם, את "ויאמר אלקים", היינו לימוד התורה שהיא היא דבר הוי', וקיום המצות שהם מצות השם ית' שע"ז נאמר כי נר מצוה ותורה אור, ועי"ז מהפך הוא את חשך העולם לאור, ובלשון הזהר הקדוש, לאתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא,

ובשומו לנגד עיניו תמיד ידיעה זו, ילך לבטח דרכו, דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט,

בברכה.

א'תתעג

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1247 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מאמר רבינו הזקן: ראה סה"ש תש"ב ע' 29. של"ה ר"פ וישב.