ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתעד

ב"ה, כ"ח תשרי, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל

מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בתודה הנני לאשר קבלת המברק בברכת השנה וכו', וכן נהניתי לקבל פ"ש מכבודו על ידי בא-כחי מנהל לשכת הפליטים הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי.

ואף כי מוכרחני להגיד האמת שאחרי שיחתנו בכל זה היתה תקותי שהמוסדות המתאימים יקחו על עצמם את כל הוצאות הבנין לעלית הנוער בכפר חב"ד, כיון שידוע לכלנו מצב אנשי הכפר שאין ביכלתם לשאת בעול זה, וגם הקופה כאן עמוסה חובות, ובשים לב להחומר המיוחד שמהוים אנשי חב"ד וזהו הנסיון הראשון לייסד מושב ברוחם ובאפים, וראויים היו למתנה שיתנו להם בנין,

אבל כיון שכנראה לא הי' בידו לפעול זה, מוכרחני להסכים על האופן השני שבהצעתי, היינו שהמוסדות יתנו לע"ע את כל ההוצאה ובתנאי שאחזיר מחציתה במשך הזמן. ומילאתי את ידי בא כוחי הנ"ל, הרב גורודצקי שי', בתור מנהל לשכת הפליטים, לחתום באופן רשמי על חוזה מתאים לתנאים אם דרוש חוזה כזה, וכן להתדבר על דבר פרטי התנאים, היינו אופני התשלומים וזמניהם. אקוה אשר גם בזה יתן כבודו את עזרתו במילואה.

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט -

מכתבי בברכת השנה בטח נתקבל במועדו.

א'תתעד

מהרש"ז שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תשט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תתקפו.

שאחזיר מחציתה: ראה לעיל שם. לקמן אגרות א'תתקעח. א'תתקפה. ב'רמב.