ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתפט

ב"ה, ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא הגיעתני ממנו כל ידיעה ואתענין לדעת מהתקדמות עבודת ההעתקה של הבית רבי אשר מהראוי הוא שהי' - אם באפשרי הוא - שיצא מבית הדפוס לי"ט כסלו הבע"ל, כמובן אם ע"י הזירוז בזה לא תהי' מגרעת בטיב עבודת ההעתקה, ומפני כמה טעמים נכון הי' להדפיסו כאן, וכיון שגם הילוך הדואר משם לכאן נמשך לפ"ע, הרי לכאורה כבר הזמן קצר, ובטח יודיע בפרטיות מהמצב בזה.

כן בטח במשך זמן זה נדפסו כמה ענינים בהמכ"ע על ידו, וישלח לכאן קטעי המכ"ע וכפי המדובר בזה זה מכבר,

בברכה.

א'תתפט

מוה"ר אברהם חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקפג, ובהנסמן בהערות שם (וראה שם גם לתוכן האגרת שלפנינו). לקמן ב'י. ב'רכח.