ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתצד

ב"ה, ח' מרחשון, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי'

שלום וברכה!

...קראתי בשימת לב את המאמר שלו ע"ד הנחיצות דמצות מעשיות. ובמענה על שאלתו, לדעתי נכון הדבר להדפיסו, ורשום בגליון בפ"ע איזה הערות בהנוגע למאמרו, אשר להקלת הענין נעתקו לאנגלית ע"י מזכירי דר. נ. מינדל.

ת"ח מראש אם יודיע בשו"ט מהתפתחות הישיבה בפרט, ומהמצב בהד"א של חב"ד במדינתו בכלל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש

נהגנו כאן לכתוב g-d בהשמטת אות. ראה שו"ע אדה"ז חאו"ח ספ"ה וש"נ. ואכ"מ.

א'תתצד

מוהר"א: מוה"ר אשר אברמסון, אוסטרליה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתפא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'קלג.

מהתפתחות הישיבה: ראה מבוא לח"ה ע' 13-11