ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקה

ב"ה, ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לבנו... שי' בענין זיווג מתאים בגו"ר, הנה עליו ג"כ בעצמו לעוררו אשר כל הענינים דלמטה הם משתלשלים מלמעלה ובמילא הם בדוגמת הענינים דלמעלה, אשר לכן ג"כ האתעדל"ע באה באתעדל"ת, וזהו ג"כ תוכן הפנימי של מאמר רז"ל שמדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדה, ובמילא צריך הוא בעצמו וכן כל אלה שנוגע להם הענין של נשואי בנו שי', להתחזק בהענינים המביאים לידי יחוד קוב"ה ושכינתי' כביכול וע"פ המבואר בתניא פרק מ"א ובכמה מקומות בדא"ח, כדי באר.

בטח לקחו חלק בההתועדיות שנערכו בחדש תשרי בתוככי אנ"ש ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה.