ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקט

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מ"ח, בו כותב ע"ד מה שעבר עליו ואשר ת"ל עבר הכל בשלום, הרי ידוע מרז"ל אשר בני ישראל נמשלו לכוכבים וכשהם מתחילים לעלות וכו' ועיין ג"כ ב"ב (יב, ב) וכל המטיבין לו כו' ויה"ר שזה יהי' בטוב הנראה ונגלה ובמוחש.

בנוגע לשאלתו ע"ד התעסקותו בעתיד ובפרט שהודיעו לו מלונדון שלע"ע אין דרישה לשובי"ם, הנה לדעתי עליו להשתדל במרץ היותר גדול בהשגת רשיון הכניסה למרוקו ובפרט לקסבלנקה ולקחת שם חלק בעבודת החינוך בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובענין אופני השגת הניירות, הנה יוכל לפנות תיכף - כי צריך להורות שמות אנשים על אתר הדורשים אותו - להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי' מטוסאף ויודיעו פרטים בזה, ובהתחלת הדבר מהנכון שיסע הוא בעצמו ואח"כ יבואו ב"ב שיחיו לשם, ויש לקוות שיהי' זה מקום פרנסה בשבילם - הן בגשמיות והן ברוחניות.

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה.

א'תתקט

מוה"ר ניסן שי': פינסון, פריז. אגרת נוספת אליו - לקמן ב'יח.