ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקיד

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

...במ"ש במכתב אודות ארגון נשי ובנות חב"ד במחנם הט', הנה בטח שיש לצרף בזה את כל אותן הנשים שפנו ע"י במשך חדשים שעברו בבקשות שונות לכאן, מובן שכאו"א מתאים לתכונתה, אם בתור חבירה סתם או גם באיזה ענין של פעולה ותעמולה, וכמדומה שמרת לעוויטאנסקי דברה על דברים מעין אלה כשהיתה כאן זה מזמן, ולכל אחת יש להדגיש שבארגון נשי ובנות חב"ד הרי אין צריכים לתעודה גמורה שמתפללת דוקא נוסח רבינו הזקן והבעל מניח גם תפילין דר"ת וכו' אלא שכל אלו שמודים הם אשר צריך לעבוד את השי"ת לא רק בהרגש הלב אלא שגם כלי השכל יהיו ממולאים בדעת את ה' הרי בד"מ נכנסות הם בחב"ד, ומה שחסר להן בענינים האחרים, הרי אין עצה למלאות את החסרון ע"י אי הכניסה בהאגוד[ה], אלא אדרבה בהכניסה בהאגודה הנה ימלאו גם החסרון במקצועות השונות שבהם.

שמעתי מאחד שבא לקחת אצלי אינטערוויו, ולא יוכל להתאפק והודיעני תיכף בגמר שיחתינו, שהמנהג הוא, פון א ווארט מאכט מען א קווארט, והנ"ל עשה זה כמובן בלי נטילת רשות, אבל בנוגע למ"ש בהצעתי לבנות ונשי חב"ד הנה הרשות בידו לעשות פון א ווארט א קווארט.

א'תתקיד

מוהרש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקי, ובהנסמן בהערות שם. במ"ש במכתב: דלעיל שם.

נשי ובנות חב"ד: ראה לעיל אגרת א'תתסט, ובהנסמן בהערות שם.