ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקכה

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר

זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בטח כבר חזר לביתו שלום ומצא את כב"ב שיחיו בשלום, וכבקשתי מסר ג"כ פ"ש חסידותי לאנ"ש שיחיו, וכמנהג החסידים עשה זאת מתוך התועדות לבבית. ות"ח.

מוסג"פ קונטרס ובו המאמר דפ' וירא כהבטחתי, ותקותי אשר יגיע אליו עוד קודם חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, ובמילא יהי' ממזכי הרבים לזכותם באור הצפון וגנוז במאור שבקונטרס זה אשר זהו מפעולות תורת החסידות לגלות גם את האור שנברא ביום ראשון, שמובא בשם הבעש"ט שגנזו בתורה (ויעוין ג"כ זהר ח"א רס"ד ע"א, זח"ב קע"ט ע"א, תקו"ז תקון וא"ו, ז"ח רות פה, א), ולגלות אור זה באופן שיפעול ג"כ על הגוף ונה"ב בכדי לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך.

בפ"ש כל אנ"ש שיחיו, בברכת הצלחה, מחות'.

זה עתה נת' מכ' מר"ח.

א'תתקכה

מוה"ר זאב דוב: לודמיר, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לקמן ב'טו.

מוסג"פ קונטרס: והוא עומד עליהם תרס"ג.

בשם הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת א' תתקיט.