ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקלא

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בענין מ"ש במצבו הוא ברוחניות כו' ובמילא בא בטענה איך ביכולתו להשפיע לאחרים, הנה דער הארטער ענטפער הוא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר מה שענה וכו' וואס מאנסטו בא מיר מאן בא זיך, אבל תקותי שבנד"ז זהו הארטקייט שאינה נחוצה, וכשיסיח דעתו מרצונותיו ועניניו ויתעסק יותר איך להשפיע להמושפעים שלו בנחת ובקירוב ובאהבה להחדירם ברוח החסידות וטעמה, הרי בד"מ וועט ער ניט האבען צו וועמען האבען א טענה, כי מחד גיסא ישתפר מצבו ולאידך גיסא לא יהי' זה נוגע לו כ"כ כי יהי' טרוד במצב זולתו, והא בהא תליא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים.

א'תתקלא

וואס מאנסטו: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תסה.

תשיעי בכסלו: יום הלולא של אדמו"ר האמצעי.

ישורון: ראה לקו"ת נצבים מה, א.