ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקלז

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח והרה"צ ענף עץ אבות גזע תרשישים

כו' וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונת בנו הר' מו"ה צבי הירש שי' ליום ב' כ' כסלו הבע"ל:

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, וכת"ר וזוגתו הרבנית שיחיו ירוו מהם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: מוסג"פ המחאה בתור דרשה געשאנק, ויעויין ב"ב קמד, ע"ב. זהר ויצא קמ"ט ע"א. ובלקו"ת ס"פ נשא.

א'תתקלז

מוהר"ר חיים שלמה: הורוויץ, האדמו"ר מסטריזוב. אגרת נוספות אליו - לקמן א'תתקפד.

דרשה געשאנק: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תתט. לקמן שם.