ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקמז

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, בו כותב אשר רופא מייעצו לעשות נתוח לעינו...

בטח למותר להעירו להזהר בקידוש ובהבדלה שזה נוגע למאור עיניו של אדם וכן בתוספת אומץ בענינים של כבוד התורה ולומדי' והוא ע"פ מ"ש כי נר מצוה ותורה אור, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה לחזק ולהוסיף במאור עיניו. ויקבע שיעורים בתורת הנגלה ובתורת החסידות הסוד מתוך הרחבה ובריאות הנכונה.

בברכת רפ' קרובה.

א'תתקמז

להזהר בקידוש: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תשפד.