ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקנא

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה

שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי להודע פ"ש מהשלוחים הרה"ג והרה"ח אי"א עוסקים בצ"צ באמונה וכו' מוהרש"ל שי' ומוהרא"ס שי' ובפרט שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא רק במקום ובמילא אינה אמיתית, וכמבואר באיזה מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין המחשבה אשר המקום ואפילו הזמן אינו מפסיק ולא עוד אלא שבכח המחשבה להעביר להעלות ולרומם את האדם למקום וזמן שלא הי' שם מעולם בגשמיות, ומיוסד זה על תירוץ הבעש"ט שהקשה בכתוב שרפים עומדים ממעל לו, אשר איך אפשר שהמלאכים יעמדו ממעל לאדני היושב על כסא רם ונשא, כיון שעולם המלאכים הוא למטה מעולם הכסא וכמבואר בכמה מקומות הן ספרי קבלה וחסידות והן בספרי חקירה, וביאר הבעש"ט שבמקום שהרצון שם הרי הוא נמצא (והשרפים הרי שמם הוא ע"ש שנשרפים הם באהבתם ותשוקתם להכלל ולעלות עוד למעלה מעולם הכסא ג"כ).

תקותי אשר יעשו ג"כ התועדות באחד (ואולי גם יותר מאחד) דימי חנוכה הבע"ל ויה"ר שיהי' בהצלחה...

א'תתקנא

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקעא, ובהנסמן שם. לקמן א'תתקפג. ב'רכ.

אגרת דומה למוהר"י פלייער.

מוהרש"ל מוה"ר שמואל לויטין.

מוהרא"ס: מוה"ר אלי' סימפסאן.

מכתבי כ"ק אדמו"ר: לקו"ד בתחלתו.