ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקנג

ב"ה, חודש הגאולה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ חו"ב צמ"ס כו'

וכו' מוה"ר

יוסף שי'

שלום וברכה!

מכתבו - בהמשך להמדובר בהתועדות - נתקבל, וכמ"ש - היתה כוונתי בענין יומי דמפסקי במרז"ל בנזיר (ז, א) ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח,

ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמתית והשלימה בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת החג.

מ. שניאורסאן

בענין הזמן אם הוא: נקודה אחת, מקובץ מנקודות, תשלומין לנקודת ההתחלה וכו' - יעויין צפנת פענח להרגצובי מהד"ת (כ"ו, א. פ"ט, א) הברקות והשואות מפליאות.

מה שרוצה לחלק הזמן דשבת - ראיתו מכריתות (ט"ז, א) צ"ע, כי שם זמן הפטור שבאמצע מחלק. אבל יש להעיר מת"י יומא (פא, סע"א) ושו"ת צפ"פ להנ"ל ח"ב סל"ב.

ואכ"מ. ועייג"כ תורה אור, תולדות (יח, ד) יום שגם בתחלתו הוא ארוך.