ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקסז

ב"ה, כ"ט כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בקשר עם יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו העבר נתקבל, ויה"ר מהשי"ת שימלא משאלות לבבו לטובה בגשמיות וברוחניות, ותקוים בו - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר - לשנה טובה בלימוד ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובה פעולה אחת מאלף אנחות, ותמורת זה להתאנח על מצבו, הנה יתמיד ויוסיף בשקידה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות - מובן אשר ע"פ הוראת הבעש"ט צריך לשמור את בריאות הגוף, ואין בזה סתירה כלל, ואדרבה עוד מביא סיוע - וכפסק רז"ל אשר יגעת ומצאת תאמין במילא יצליח בזה.

בברכה לת"ת ביר"ש ובהצלחה.

א'תתקסז

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 575 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

*) כן הוא בכל דפוסי הרמב"ם שראיתי, והל' צ"ע, ולכאורה ברור, אשר יש כאן השמטת המדפיסים הראשונים (ונמשכו אחריהם המו"ל שלאח"ז מבלי לשים לב לזה. ובפרט שבהל' דיעות מעטים המעיינים) וצ"ל: מדרכי עבודת השם הוא. ובא בהמשך למש"כ שם בסוף פרק שלפני זה: ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי כו' נמצא המהלך בדרך זה כל ימיו עובד את ה' תמיד כו' שיהי' גופו שלם לעבוד את ה' כו'. וע"ז כותב ברפ"ד: הואיל (כפי שביאר לעיל) והיות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא כו'. או שצ"ל מדרכי ידיעת השם הוא - וע"פ מה שמסיים ומביא ראי': שהרי כו' שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא. - ולא מצאתי במפרשי היד שיעמדו ע"ז.