ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקפג

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"מ באמונה

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

...אקוה אשר למותר לעוררו שביום א' כ"ד טבת הבע"ל הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר רבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך אשר במילא זהו יום זכאי להצלחה הן בענינים הנמצאים בתורת החסידות והן בענינים הנמצאים בתורת הנגלה, ומגלגלין זכות ליום זכאי לעשות התועדות, א ווארימען פארבריינגען ולהתחזק בהחלטות טובות באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, וזכות ביחוד בזה לכהנים שלהם נמסר מצות ברכת ישראל וברכה מתוך אהבת ישראל וכנוסח הברכה לברך את עמו ישראל באהבה (שו"ע בעל ההילולא סקכ"ח סי"ט) ולהמשיך בהמתברכים אה"י (זכרונות ע' שמג).

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ולהצלחה בעניניהם הכלליים והפרטיים.

א'תתקפג

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 192 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר משה: שאייעוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקנא, ובהנסמן בהערות שם.