ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקפו

ב"ה, כ"ב טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בצרכי ציבור בעל מדות

תרומיות, ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

נוסף על המברק ששלחתי לכבודו, אודה לו עוה"פ בעד המברק ששלח לי בענין התראות עם מר קול שי'.

מר קול ביקרני, ומוסג"פ העתק מכתבי אליו.

רצוני לציין אשר בשעת ביקורו של מר קול הכרתי בו שטרם בואו אלי כבר הוכן והוזמן ביחס טוב להענינים שעליהם נדברנו, ועתה נוכחתי מהמברק ששלח לי כבודו אשר השפעתו היתה עליו לטובה. והנני מקוה כי התוצאות הטובות שתצאנה לפועל תביאינה לו נחת רוח ושביעת רצון.

נשען על פסק תורתנו אשר מצוה גוררת מצוה, הנני בטוח אשר גם להבא יושיט לנו עזרתו במידה ההולכת וגדלה בכל המקצועות דתנועתנו - בלשון מדבר בעדינו, וכפתגם רז"ל זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי' קאי, עיקרי' תרתי משמע - שורש, ועיקר ופנימיות החוטר, והא בהא תליא.

מובן מאליו אשר מה שכתבתי בסיום מכתבי למר קול בנוגע להאחריות וכן בנוגע להזכות והכוחות שנתונים מלמעלה, הנה מכיון שמתאימים למר קול, מכל שכן שמתאימים הדברים לכבודו אשר בידו להשפיע על מר קול וחבריו להשתמש בכוחותיהם בכיוון הרצוי ובמידה המלאה.

בפ"ש וברכה.

א'תתקפו

מהרש"ז: שזר, אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתעד, ובהנסמן בהערות שם.