ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'טו

ב"ה, ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מחדש הגאולה ות"ח על הבשו"ט מההתועדות אשר נערכה וידוע מרז"ל אכל בי עשרה [שכינתא] שריא ושכמו שפירש רבינו הזקן שהוא אף שאינם מדברים בדברי תורה (אגה"ק סי' כ"ג ועיין ג"כ קה"ע ירוש' עירו' פרק א' הלכה יו"ד) וכש"כ וק"ו כשהנאספים שומעים שם ד"ת, ובודאי נתקבלו ג"כ החלטות טובות בהנוגע לפועל, ויה"ר מהשי"ת אשר המחשבות וההחלטות הטובות יומשכו ג"כ לפועל במעשה.

מצו"פ סקירה קצרה ע"ד תולדות ימי חייו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, שבטח תביא לו תועלת בהחזקת אור החסידות בסביבתו.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח וגם הוא עצמו בכלל.

ב'טו

מוה"ר זאב דוב: לודמיר אגרת נוספת אליו - לעיל א'תתקכה.

אף שאינם מדברים: ראה גם לקמן אגרת ב'לב.