ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'כח

ב"ה, אדר"ח אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרבא"ג שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה שבט... מובן מעצמו, שלהעביר אחד המוסדות שלנו במרוקו כמו שהוא לאה"ק ת"ו, אין לזה מקום כלל, ולאידך גיסא איני רואה ג"כ תועלת לקבץ נערים מן החוץ ממוסדות אחרים ולסייעם בעלי' לאה"ק ת"ו, שאין זה מתפקידו של ליובאוויטש, ומה שדברתי עם מר קול, וכן הוא דעתי גם עתה הוא שהתלמידים במוסד שלנו אלו שיצטיינו באיזה פרט, יש ליתן להם זה בתור פרס, שבהשתדלותינו ועל ידינו עולים הם לאה"ק ת"ו ולפרסם את זה באופן המתאים בין שאר התלמידים וכן בין יהודי מרוקו, אשר ע"י הלימוד משך זמן באהלי"י מקבלים ג"כ האפשרות - באם הנהלת אהלי"י תמצא לנכון - לעלות לאה"ק ת"ו, ובפרט שמר קול אמר לי שאע"פ שנפסקה העלי' של זקנים ואינם מסוגלים לעבודה וכו' אבל הורי התלמידים שיעלו, יתנו לההורים רשיון העלי' במשך שנתיים...

ו) כתבתי למהר"ש שי' בנוגע לנתינת שמורה לעוזרינו במרוקו ובטח יראה לו המכתב, ויטכסו יחד עצה בזה, כן כתבתי להנ"ל ע"ד הסידור שלעתים קבועים יודפס במכ"ע וירחונים במרוקו איזה ידיעות, אם ע"ד עבודת חב"ד שם או עכ"פ בכלל ע"ד חסידות און דעם ארום, ובטח גם בזה ישתדלו למצוא עצה להדפסה ופרסום באופן המתאים.

ז) נודעתי זה לא כבר שמשך זמן התקיימה במרוקו חברה ושמה "דובב שפתי ישנים" והם הו"ל כו"כ ספרים, ומהנכון הי' שישלחו מכל ספרים אלו טופס אחד לכאן, בתור תשורה, איני יודע מי, אם כת"ר או מהר"ש טוב יותר שיתעסק בזה להביא לפועל, כמדומה שמראשי החברה הוא הרב טולדני ממכנז והרב מהרש"ז הכהן מקסבלנקה, ובטח על אתר יודעים זה ברור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש אנ"ש שי' במרוקו.

ב'כח

מוהרבא"ג שי': מוה"ר בנימין אלי' גורודצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תנח, ובהנסמן בהערות שם, לקמן ב'רא.

שדברתי עם מר קול: כדלעיל אגרת א'תתקפה.

למהר"ש שי': מטוסוב.