ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'כט

ב"ה, אדר"ח אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

אף כי באיחור זמן הנני בזה לאשר קבלת שלשת מכתביו מערב חנוכה, ט' וח"י שבט עם הפ"נ המוסגר שקראתיו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע...

ג) נהניתי ממ"ש ע"ד חלוקת הש"ס בכ"ד טבת העבר יום הילולא דרבינו הזקן וכן אודות לימודו ברבים, וידוע פסק רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

ד) מ"ש שיוכל לסדר מקוה טהרה מתאים להוראת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, הנה אם בטוח הדבר שיבוא לפועל, הרי בטח תעזור בזה אגו"ח ת"ו בהסכום שמזכיר היינו לערך ק"ן לא"י.

ה) בטח ממשיך בלימודו דא"ח בביה"נ שמזכיר במכתבו...

בשאלתו בבני חו"ל הבאים לאה"ק ת"ו ודעתם לחזור איך ינהגו ביו"ט שני, ושהוא הורה להם שינהגו כמנהג מקומם עתה היינו כבני אה"ק ת"ו ע"פ המבואר בשו"ע רבינו מהדו"ת סי' א' סעיף ח' ודלא כמ"ש במשמרת שלום סי' לב - להרה"צ

מקיידאנוב - ומציין ג"כ למ"ש בשער הכולל פרק א'.

הנה אנו אין לנו אלא הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הורה לכמה מבני ארץ ישראל שבאו לכאן ודעתם היתה לחזור, שינהגו כמנהג בני ארץ ישראל ומובן אשר במילא כן הוא הדין ג"כ להיפך.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה.

ב'כט

מוה"ר יחיאל מיכל: דברוסקין, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תרמג. לקמן ב'פט. ב'קלה.

לסדר מקוה: ראה גם לקמן אגרת ב'פב.

אין לנו אלא הוראות: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקעג.