ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לא

ב"ה, א' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מאיר שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל מכתבו מיום ב' העבר... יתן השי"ת הצלחה בלימודו ברבים, ועי"ז שמקרב לבב בנ"י לאביהם שבשמים בודאי יומשך לו תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים הן בגשמיות והן ברוחניות.

וכבר ידוע דעתי ע"פ המובא בכ"מ בדא"ח בגודל ענין העשי' בפועל, שיש להשתדל בכל האפשריות לדעת דינים המצוים, ולכן על הלומד ברבים להקדיש עכ"פ איזה רגעים ללימוד דינים אלו אשר רובם ככולם הם בשו"ע אורח חיים וע"ד הצחות י"ל גם בזה דרשת רז"ל על הפסוק אורח חיים פן תפלס וגו' אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה כו' ודלא כדעת העולם אשר לימוד בשו"ע או"ח הוא שייך רק לאנשים פחותים במדריגה וכו'.

בברכה לבריאות הנכונה ובפ"ש אנ"ש שיחיו.

ב'לא

מוה"ר מאיר: גורקאוו, לונדון.

דינים המצוים: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תשכ. לקמן ב'מא. ב'ק.