ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לב

ב"ה, ב' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר זאב יהודא שי' הלוי

שלום וברכה!

... אקוה אשר המברק שלי בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נתקבל במועדו, ובטח התועדו במסיבת רעים וע"פ מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת כו' ומשרה שכינה (סנהדרין קג, סוף ע"ב) על כו' הרי להבדיל עאכו"כ כשעשרה מישראל מתקבצים, שבלאה"כ בקבוצם לחוד שכינתא שריא אם אפילו אינם עושים מאומה (אגה"ק סי' כ"ג. ועיין ג"כ קרבן העדה בירושלמי ערובין פ"א הלכה [יו"ד]) , ובפרט כשגם נשמע דברי תורה, הרי מובטחני שההחלטות הטובות נמשכות בפועל בענינים דמחשבה דיבור ומעשה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל בקשר עם ימים הקרובים ליום ההילולא הנ"ל, ובו המאמר אשר חיבה יתירה נודעת לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכמ"ש במכתבו הנדפס בתחלת הקונטרס.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט.

ב'לב

מוה"ר זאב יהודה: סגל, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'עדר. א'תקכ.

לקמן ב'קמא.

אפילו אינם עושים: ראה גם לעיל אגרת ב'טו.

המאמר: אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, תרפ"ה.