ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לה

ב"ה, ז' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו מעש"ק כ"ח שבט, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו וכן הפ"נ שכותב בשם חמיו וחמותו שיחיו.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולותיו הטובות בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ובפרט שהוא ע"ד המובא באגה"ק סי' ז' ובספר השיחות קיץ ת"ש עמוד כ"ב שלכל נשמה יש מצוה פרטית המשמשת שער דרך בו עולים כל המצות והפעולות טובות שלו וכן נמשכים השפעות מלמעלה למטה. וכיון שזכה שהמצוה שלו היא באהלה של תורה ובמוסד שנתייסד ומתנהל על שם וברוח של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי בכל בקשה ופ"נ קשור זה עם פעולותיו במוסד זה. והשי"ת יזכהו ויצליח לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכת פורים שמח.