ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לו

ב"ה, ז' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' משפטים, בו מודיע שת"ל רואה הצלחה בעבודתו עם תלמידיו שיחיו, הנה יה"ר מהשי"ת שיוסיף בזה כח ועוז וכפסק רז"ל מעלין בקדש ולא יסתפק כלל וכלל בהמצב דעתה כי מלבד זה שכל ענין דתורה ומצות הנה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, הוא מובן ג"כ ע"פ שכל אנושי כיון שזהו תורתו ומצותיו של הקב"ה א"ס האמיתי.

במה שהעיר דבכמה מקומות מבואר שהגוף קטן מהכיל את עצם הנשמה, ובמקום אחר מבואר דבאור הנשמה אין בו שינוי מקטנות לגדלות ונפש של תינוק יכול להחיות גופו של עוג מלך הבשן.

הנה לא קשיא, וכמבואר במאמר כי עמך מקו"ח ת"ש גופא דבאור אין בו שינוי, משא"כ כשמדברים מהתלבשות העצם, לכן אין הגוף יכול להכיל.

ב'לו

מוה"ר יוסף שי': גולדשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תלג. תסו.