ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לח

ב"ה, ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בנו... שי' ע"ד הנסיעה לכאן. הנה בטח ידוע לו השקפתי בזה, שבזמנים אלו יש כר נרחב במאד לפעולות באה"ק ת"ו וגם לבני הנוער, הרי יכולים הם להשתמש בכחותיהם בכיוון זה, ובפרט בנוגע לבנו הנה צריך להפוך הישיבה בלוד לישיבת תו"ת דליובאוויטש, כי לע"ע הרי... שבאו משם ונמצאים פה משך איזה זמן, הנה מורגש חוסר המשמעת והאחריות. איני יודע על ברור סיבת הדבר. ונוגע זה ביחוד להתלמידים הבאים מאה"ק ת"ו וכמו שאמרתי להם אשר היציאה מאה"ק ת"ו הותרה רק בתנאים ידועים ובנוגע אליהם הוא ע"מ ללמוד תורה, ובמילא כשבאים לכאן ומתנהגים בהנהגה מתאימה לרצונם הם, צריך עיון ובירור אם זהו ההיתר שאליו נתכוונו רז"ל וכו' ואין כאן מקום להאריך, כי באמת הרי צריך זה להכתב להנהלת ישיבת לוד, אלא שבאתי אליו בהערה זו בנוגע לבנו מר... שי' אשר לכן דעתי שעכ"פ חורף זה וכן ימי הקיץ יהי' בלוד ובאמצע הקיץ הרי בטח אקבל מהנהלת הישיבה חוו"ד עליו, ונתייעץ עוד הפעם בזה.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח ושהוא וזוגתו שיחיו יקבלו הנחת מתוך בריאות הנכונה בגשמיות וברוחניות.