ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'לט

ב"ה, ח' אדר, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע

תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

יקרת מכתבו מי"ג בשבט קבלתי בשמחה ובו ג' תמונות מג' כתבי יד עתיקים, אשר מהם ניכר אמיתת הפס"ד של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך לכתוב מלת דכא (בפסוק לא יבוא פצוע דכא) באלף.

ובטח ידוע לכת"ר רבוי הדיעות שנאמרו בזה, אשר כלם נקבצו בספר משנת אברהם.

וראוי לציין מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בהיותו בעיר ורמיזא (ווארמס) ראה שם הספר תורה שקבלה בידם שכתבה מהר"ם זצ"ל מרוטנברג וכתוב שם דכא באלף. וכן ראה גם כן בספר תורה בפראג שע"פ הקבלה בידם מדור לדור הגיהה עזרא הסופר.

לאות הכרת תודה נשלח לכת"ר בחבילה מיוחדת ה"שדי חמד" לחח"מ הספרדי.

בכבוד ובברכה.

ב'לט

דכא.. באלף: ראה בזה לעיל ח"ו אגרות א'תרכג. א'תרסח.