ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מ

ב"ה, ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מבדר"ח אדר, ומה שהעיר בענין המלאך הממונה על הריון דבגמרא איתא דלילה שמו, ובשם המגיד מקאזניץ שזהו שם תכ"ה, ומפרש שזהו ע"פ דעת תוס' הרא"ש בנדה ט"ז ע"ב דהקב"ה נותן לאשה הריון ואח"כ מתעסק בה המלאך.

הנה לכאורה אם רוצה לחלק ולפרש דהשם תכ"ה אינו מלאך אלא קאי על הקב"ה בעצמו מבלי התלבשות במלאך, הרי גם אליבא דתוס' יש לומר כן, כי פשיטא אשר כל דבר ודבר בא מהקב"ה, ובמילא יש לזה שייכות מאיזה שם, אף שאח"כ נמסר למלאך.

במ"ש במכתבו בענין התועדות בחג הפורים הבע"ל, הנה ע"ד הרגיל תתחיל ההתועדות בביהכ"נ לאחר שעה השמינית ערב, ומובן אשר ע"פ פסק רז"ל ודרשתם עה"פ את המשכן כמשפטו, הנה אותו שבדרום ינתן בדרום (ירושלמי שבת פי"ב ה"ג).

בכבוד ובברכת פורים שמח.

ב'מ

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס, אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתצג, ובהנסמן בהערות שם.

בענין המלאך הממונה: דלעיל אגרת א'תתקמט.

ומובן.. בדרום: ר"ל שיושיבוהו בשלחן הראשי בדרום ביהכ"נ, אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.