ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מא

ב"ה, ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מבשר טוב אשר סו"ס נתקבל הש"ס לזכותו ולזכות הרבים הלומדים בשעוריו, ויה"ר מהשי"ת אשר יגדל גבולו בתלמידים מקשיבים ויקויים בהם ג"כ תכלית המבוקש ע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

ובהמשך לזה באתי בהצעתי במה שכבר דברתי בכ"מ ות"ל שעלתה בידי, להנהיג בכל מקום לימוד ברבים שיעור עכ"פ של איזה רגעים דהלכות המצויות הנוגעים למעשה בחיי היום יומים, ויש לקחת זה אם מס' דרך החיים לבעל המחבר ספר חוות דעת או מקיצור שו"ע וכיו"ב. ולהדרים באה"ק ת"ו הרי בודאי ישנם ג"כ לקוטים מהלכות הנוהגים בארץ בזמן הזה. וגודל הנחיצות בזה אינו דורש ביאור, והרי סו"ס הרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור.

בברכה להצלחה ולהשפעה טובה בקהלתו וסביבתו.

ב'מא

מוה"ר דוד: אסף, חיפה.

שכבר דברתי: ראה לעיל אגרת ב'לא, ובהנסמן בהערות שם.