ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מב

[ט' אדר תשי"ג]

...כן אתענין לדעת מהנעשה ע"ד שידוך המתאים בשביל בנו שי'. ועתה אשר ראה כבודו בעיני בשר, יכולת השי"ת בענין זיווגים, אף שנראה לו שזהו דבר קשה, וגם רז"ל אמרו שקשה כקריעת ים סוף, בטח הרי יוקל הענין גם אצל בנו שי'. ובלבד שישתדל כדרשת חז"ל, דרכו של איש וכו'. וידוע ג"כ העצה הוגנת של חז"ל שאין צריך להיות - בגיל - חילוק גדול ביניהם.

ב'מב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 456.