ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מג

ב"ה, טי"ת אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר בן ציון שי' שד"ר

שלום וברכה!

...ו) מ"ש בענין העתק התניא לאידיש שנדפס בהקריאה והקדושה הנה ידוע שהעתקה זו נמצאים בה כמה שגיאות, שמפני כמה טעמים לא נתקנו בשעתם, בכ"א ת"ח על הערתו בזה, ואפשר ימצא פה על אתר מי שהוא שיעשה העתק כזה כמובן מבלי אחריות, אבל זה יקח עוד איזה משך זמן.

ז) נהניתי ממ"ש ע"ד הטבת מצב בריאות... ויש להסבירו שכיון שרואה הטבת מצב הבריאות, ה"ז הוראה באצבע שלא הי' בזה ענין אלא שרצו להזכירו שלא לסמוך על שכל עצמו וחשבונות ולהמסר לקדושה, וכפי הוראת הבעש"ט כמו שנתבאר ע"י נשיאי חב"ד, שאין הדרך להנתק מגשמיות כ"א לעבוד השי"ת בהגשמיות וכהתורה של הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו גו' והובא ג"כ בהמאמר באתי לגני דשנה זו ובטח ימצא בשבילו האותיות המתאימות להסבירו בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש שזה ימשיך ג"כ תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.

ב'מג

מוה"ר בן ציון: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תלו, ובהנסמן בהערות שם.