ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מה

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

...לימי הפורים והש"ק שלפניהם הצעתי לאנ"ש שיחיו שילמדו מאמר פורים ה'תש"א ההולך ונדפס עתה (ונדפס בקונטרס ק' בשעתו) בספר המאמרים תש"א, וכן השיחה דפורים תש"א (הנדפסה עתה בספר השיחות תש"א, השייך למר ליסנער שי') ונדפסה ג"כ בשעתו בחוברת מיוחדה בפ"ע, ובבקשה לפרסם את זה באופן המתאים במחנם הט'.

בברכה לפורים שמח המחכה לבשו"ט.

ב'מה

מוהרש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקי, ובהנסמן בהערות שם. השייך למר ליסנער: זכות ההדפסה.