ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מז

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועל של עתה באתי שמוסג"פ העתק המענה למר... וכנראה שהוא מיואש בעצמו ועיקר הסיבה בזה הוא מה שלדעתו אין אנ"ש מקרבין אותו וכנראה שאין משתדלים כפי הדרוש בטובתו.

והנה איני נכנס בעובי הענין אודות הסיבה שגרמה לזה אבל בכל אופן הוא היפך כוונת נשיאינו רבוה"ק שדרשו בכל תוקף ענין האחדות בין אנ"ש שי' וא"כ עאכו"כ לאלו שאינם מאנ"ש געבארענע אבל נעשו געווארענע חסידים וכידוע המשל במדרש (במדב"ר פ"ח, ב) איך שצריך לקרב את הצבי המסתפח על העדר יותר מהשיות הנמצאות מכבר בהעדר והאריכות אך למותר...

מוסג"פ קונ' שהו"ל.

בברכת פורים שמח.