ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'מח

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נהניתי ממ"ש במכתבו ע"ד השתתפותו בעסקנות חב"ד וידוע פסק רז"ל דמעלין בקדש (אשר לדעת כמה פוסקים הוא מן התורה. ואפי' לדעת אלו שזהו מדרבנן, וכן הוא גם דעת רבנו (בשו"ע או"ח סי' לד, ס"ט), הנה הרי טובים דודיך מיין וכדרז"ל).

בברכה לבריאות הנכונה ולפורים שמח.

ב'מח

לדעת כמה פוסקים: ראה בזה לעיל אגרת א'תתקסח.