ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נ

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

שמחתי ביותר לקבל מכתבו מט' אדר כתוב בכתב ידו, וע"פ מרז"ל (מגילה טז, א) כשהם עולים עולים לכוכבים הרי בטח גם בדידי' ילך מצב בריאותו הלוך וטוב ות"ח על הבשו"ט בזה. וידוע מנהג נשיאינו הק' שזהו הוראה בחיים היום יומיים שבברכותיהם הוא הלשון בגשמיות וברוחניות. היינו מקשרים ומקדימים גשמיות לרוחניות וא"כ הנה הטבת הבריאות בגשמיות מוכרחת כי גורמת תומ"י הטבת הבריאות ברוחניות ובפרט שגם מצד עצמו ענין הוא וכפסק הרמב"ם הלכות דיעות רפ"ד היות הגוף בריא מדרכי השם הוא.

ולקראת יום הולדתו ח"י אדר הבע"ל הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות ימים ושנים וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אביו כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) טובות עם כל הפירושים. ושואלים בשלום אשה ע"י בעלה הנה נא לפרוש בשלום זוגתו תחי' ויאריכו ימיהם ושנותיהם יחד בטוב ובנעימים בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ב'נ

מוה"ר שניאור זלמן: בעזפאלאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתקמג, ובהנסמן בהערות שם.

וכפתגם: ראה לעיל אגרת ב'טז, ובהנסמן בהערות שם.

ע"י בעלה: ראה ב"מ פז, א.

בדרך הטבע: ראה גם לעיל אגרת ב'מב.