ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נב

ב"ה, י"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם מעש"ק תרומה. בו כותבים ע"ד אי הבנה בכוונתי בענין הבחינות... פשיטא שאין כוונתי כלל וכלל למעט בדמותו של מי שהוא, אבל כיון שברצון כולנו לעמוד בקישור איש לרעהו, וקישורו - וכמו כל הענינים - של איש הישראלי הרי זה תלוי בתורה ומצות, ובאלה הנמצאים בכותלי ישיבה ה"ז בעיקר בקו התורה, לכן רצוני לדעת ברור, עד כמה שאפשר, מצבו של כל אחד הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, וכמ"ש מראש - אין ידיעות אלו אלא בשבילי.

פשיטא שאלו הפונים מזמן לזמן במכתביהם אלי, אין כל מקום לתאר מצבם ששואלים אודותו באופן שאינו מתאים אל המציאות. ועוד שאזי גם המענה שלי לא תמיד יתאים אל מה שברצוני לענות, וכידוע מאמר השגור בפי החסידים: ווי מען פרעגט - אזוי ענטפערט מען. בתור הקדמה לכל הענינים שפונים אלי, הן בהוה והן בעתיד. אלו שזיכם השי"ת והעמידם בקרן אורה זו תורה - הנה ע"פ הנ"ל נכון שאדע מצב השואל בידיעותיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות. במילא מובן אשר גם ידיעה זו צריכה להיות מתאמת אל האמת...

בברכת פורים שמח ושיהי' קיימו וקבלו היהודים גו' וכדרז"ל על פסוק זה.

ב'נב

בענין הבחינות: דלעיל אגרת ב'ב, ובהנסמן בהערות שם.