ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נה

ב"ה, כ"ב אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בעתו נתקבל ונקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ועל של עתה באתי, והיינו שע"פ הידיעות המתקבלות מ... וכן מהנוסעים הנה כנראה שאינו מסודר כלל בענין בריאות הגוף, אשר במילא אי אפשר שלא ישפיע זה גם על בריאות הנפש, וכידוע מאמר הרב המגיד לבנו הר"א המלאך, אז א קליינע לעכעלע אין גוף גורם א גרויסע לאך אין דער נשמה, והוא ג"כ פסק בנגלה וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד', היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. וחבל על הזמן על הוויכוח בדבר הפשוט, ובמילא אם לקולי ישמע, הרי ישמור על בריאותו פשוט כפשוטו בעניני אכילה ושתי' ושינה וכו' אשר עי"ז טוב יהי' לו גם ברוחניות. וכבר ידוע מאמר הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך גו' עזוב תעזוב עמו.

בטח יאשר קבלת מכתבי זה ויודיע מה בדעתו לעשות בכל הנ"ל. וכן יודיע מפעולותיו הטובות בהישיבה בפרט ובעניני חב"ד בכלל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי'.

ב'נה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 473 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מאמר הרב המגיד.. הבעש"ט: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תשנה, ובהנסמן בהערות שם.