ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נז

ב"ה, כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע שלומד הוא ספורות ובישיבת תורת אמת ומבקש חוות דעתי מה לעשות בכדי להצליח במעשיו:

והנה ידוע הכותב בתורתינו הקדושה, אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ונתנה הארץ יבולה וגו' ופירש רש"י אם בחקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואם כן ברורה דרכו אשר כיון שזיכהו השי"ת להעמידו בקרן אורה זו תורה, הנה עליו להיות עמל בתורה, היינו יותר מרגילותו וטבעו, שלכן זהו נקרא בשם עמל. ואף אם לומד הוא - כמו שכותב במכתבו - סופרות, הנה בכל זה בודאי נשאר די זמן פנוי להיות עמל בתורה, ובודאי הקב"ה ימלא הבטחתו, ונתתי גשמיכם בעתם וגו'. מובן אשר דבר הכרחי הוא ובפרט לאלו שזכו ללמוד בישיבה מיסודם ובהנהלתם של נשיאנו צדיקי יסודי עולם הוא כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי מוכרח שילמוד תורתם, זוהי תורת החסידות דברי אלקים חיים, אשר על ידי זה מתקשרים בתוספת קישור באילנא דחיי ובמילא נמשך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחיי עולם, היינו גם בחיים בעולם הזה הגשמי.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ובהצלחה בעניניו ולחוג את חג הפסח בכשרות ובשמחה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר

ב'נז

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 261 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.