ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נז*

ב"ה, כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו משושן פורים, בו כותב אשר נתקרר בשני הפירושים, ובמילא לא השתתף בהתועדות (חסידים המשפיעה בהמתועדים אור וחום חסידותי). ובטח מבין גם מעצמו אשר למרות מכתבו, הנה ככל שיגדל הקור בחוץ היינו בנפש הבהמית צריך להגדיל החום מבפנים היינו בנפש האלקית, וכשבורחים מהתועדות הרי אין זה עצה אפילו לא בתור דזשאק.

הצטערתי לשמוע אשר ילידי' שי' אינם בטוב הבריאות כדבעי, ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאותם ויודיע טובות בזה. והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק כשורה ובנקל ויחוגו כולם יחד את חג הפסח הבע"ל בכשרות ובשמחה. ולמותר להאריך אשר גם בשמחה ישנם שני אופנים, וכידוע מנהג העולמות'שע המקפידים כמאן דאמר ומגדיל החששא לרקוד ולטפח בשבת ויו"ט, ובמילא את זה עושים בשינוי, היינו אחורי כפות היד זה על גב זה ולא פנימיות ושותים כוסות חלב שמפיל תרדמה (שופטים ה, כה), ומובן אשר כ"ז פועל התקררות וד"ל והשי"ת יזכהו אשר ימשיך בגילוי הגמור מה שזרע ונטע בו במשך היותו תלמיד ישיבת תומכי תמימים ואשר כבר נראו פירות ג"כ אלא שאהבת הצחות מסתרת לפעמים, וכאשר יש לו נפילת הרוח מזה, הנה תחת שיתעורר עי"ז לתוספת אומץ בהמלחמה נגד הגוף ונה"ב, הנה גיט ער א מאך מיט דער האנט ומסביר זה לעצמו שאין לו חיות וכו' וכו' וכיון שסו"ס הרי בטח יצא מן המיצר אל החירות שיהי' ענין חירות באמת, הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז חסידים זיינען קלוגע און לייגען ניט אפ אויף מארגען, דאס וואס מען קען טאן היינט.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולנחת חסידותי מעצמו ומכב"ב שיחיו.

נ"ב: מוסג"פ קונטרס לב' ניסן הבע"ל שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.

ב'נז*

פתגם: ראה גם לעיל אגרת א'תתפב, ובהנסמן בהערות שם.