ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נח

ב"ה, כ"ד אדר, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שמעון ארי' שי'

שלום וברכה!

...לפלא שאינו מזכיר מאומה ע"ד ההתועדות, שבטח עשה ביום ההילולא יו"ד שבט העבר וחג הפורים שעבר וכן יעשה בב' ניסן הבע"ל וכבר ידוע מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בו כותב ע"ד מענה כ"ק אדמו"ר (מוהר"ש) נ"ע, לאחד מחסידיו שגר מחוץ לתחום המושב, ובמילא בלא סביבה חסידותית, אשר עליו לדעת שלא בשביל פרנסתו הגשמית הגלה לפנה רחוקה כ"א למחי' שלחו ה' להאיר את הסביבה באור דקדושה, ועאכו"כ כת"ר שי' שנמצא בעיר בה יש כמה אנשים יראים וחרדים, אלא שעוד לא זכו ליהנות ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' ומנהגי' שעליו להשתדל בזה בתוספת אומץ וכח, ואפשר י"ל שכשימלא תפקידו זה, יזמין לו השי"ת הזדמנות טובה להעתיק לניו יארק מתאים לרצונו מאז.

בברכה לבריאות הנכונה ולחוג את חג המצות הבע"ל בכשרות ובשמחה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל, ובודאי יזכה בתוכנו את הרבים.

ב'נח

מוה"ר שמעון ארי': גרינברג.